Ireneusz Cyranek exhibiting in Novo Nordisk,
Gentovte, February 2007.